WARUNKI KORZYSTANIA Z CALENDESK DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

Poniżej przedstawiamy warunki, na jakich klienci biznesowi mogą korzystać z zasobów udostępnianych przez Calendesk.

Poszczególne rozdziały zawierają:

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zawarcie i czas trwania umowy
 4. Warunki korzystania z Calendesk przez Partnerów
 5. Obowiązki i odpowiedzialność stron
 6. Umowy między Partnerem a Użytkownikiem
 7. Dane osobowe Partnerów
 8. Dane osobowe Użytkowników
 9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Calendesk
 10. Reklamacje usług świadczonych przez Partnerów
 11. Prawa autorskie
 12. Postanowienia końcowe

I. Definicje

 1. Regulamin — niniejsze warunki korzystania z Calendesk;

 2. Calendesk — całościowy system połączonych ze sobą elementów w postaci oprogramowania, serwisu, stron internetowych, aplikacji webowej, aplikacji mobilnej, widżetów i innych elementów udostępnianych w różnym zakresie Partnerom i Użytkownikom;

 3. Usługodawca — właściciel Calendesk: MPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, FLORIAŃSKA 6, LOK. 02, 03-707 WARSZAWA, NIP: 5783137225, KRS: 0000788188;

 4. Partner — osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową zawarła umowę z Usługodawcą;

 5. Konto Partnera — odrębna część Calendesk zabezpieczona loginem i hasłem, udostępniona Partnerowi;

 6. Użytkownik — osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto Użytkownika w celach niezwiązanych z jej działalności gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Partnerów. Użytkownikiem może być także osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową ma zamiar korzystać z Usług oferowanych przez Partnerów (w celu założenia konta firmowego niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych firmy);

 7. Konto użytkownika — odrębna część Calendesk zabezpieczona loginem i hasłem, udostępniona Użytkownikowi;

 8. Licencja — niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Partnerom i Użytkownikom na korzystanie z Calendesk na zasadach określonych w Regulaminie;

 9. Cennik — aktualnie obowiązujący Cennik, zawierający listę usług (Modułów) pozostających w ofercie Calendesk oraz ich cenę;

 10. Umowa — umowa zawarta między Usługodawcą a Partnerem, której przedmiotem jest świadczenie usług w ramach Calendesk na zasadach opisanych w Regulaminie, a także każda umowa zawarta za pośrednictwem Calendesk między Partnerem a Użytkownikiem;

 11. Moduł/Moduły — zakres czynności oferowanych przez Usługodawcę poprzez Calendesk;

 12. Usługa/Usługi — zakres czynności oferowanych przez Partnera Użytkownikom w ramach Calendesk, a także usługi świadczone na rzecz Partnerów i Użytkowników przez Usługodawcę;

 13. Strona — każda strona danej umowy — Usługodawca, Partner, Użytkownik;

 14. Subskrypcja — okres, na jaki Partner ma zapewniony dostęp do Calendesk;

 15. Rezerwacja — jeden z Modułów w ramach Calendesk polegający na udostępnieniu Partnerom i Użytkownikom interaktywnego kalendarza pozwalającego na dokonywanie rezerwacji przez Użytkowników Usług u Partnerów na zasadach określonych w Regulaminie;

 16. Zamówienie — wyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy z Partnerem;

 17. Konsument — osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na gruncie niniejszego Regulaminu zapisy dotyczące Konsumenta będą miały także zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki Umowy łączącej Usługodawcę z Partnerem i określa w szczególności zasady świadczenia usług przez Usługodawcę w ramach Calendesk, a także określa warunki i zasady korzystania z Calendesk przez Partnerów. Warunki świadczenia usług dla Użytkowników zawarte są w odrębnym regulaminie.

 2. Calendesk jest systemem, który umożliwia Partnerom i Użytkownikom nawiązywanie kontaktu w ramach Calendesk w celu zawarcia umów na usługi oferowane przez Partnerów. Ponadto, Calendesk, w ramach Konta Partnera pozwala na korzystanie z szeregu Modułów ułatwiających zarządzanie klientami i wykonywanie innych zadań związanych z prowadzoną przez Partnera działalnością.

 3. W celu korzystania z Calendesk konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień. Jeżeli Partner nie wyraża zgody na którykolwiek zapis Regulaminu, to powinien nie zakładać Konta Partnera lub założone konto usunąć. W takim przypadku przed podjęciem działania Partner powinien poinformować Usługodawcę o braku akceptacji zapisu Regulaminu.

 4. Partner, Zakładając Konto Partnera, wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgody na komunikację elektroniczną. Wszelka komunikacja i powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres e-mail Partnera podany podczas zakładania Konta Partnera. Kwestie przetwarzania danych osobowych w ramach Calendesk zawarte są w rozdziałach VII i VIII Regulaminu, a także w Polityce prywatności.

 5. Integralną częścią Regulaminu są jego Załączniki w postaci: Cennika, Modułów i Polityki Prywatności. Załączniki Regulaminu dostępne są na stronie https://calendesk.com/pl/.

 6. Partnerem może być jedynie profesjonalista, spełniający warunki wskazane w definicji Partnera, który w ramach legalnie prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej zajmuje się świadczeniem usług, do których dostęp zapewnia swoim Użytkownikom Calendesk.

III. Zawarcie i czas trwania umowy

 1. W celu korzystania z Calendesk wymagane jest podanie swoich danych identyfikujących, danych kontaktowych i ewentualnych danych do faktury.

 2. Umowa zostaje zawarta między Usługodawcą a Partnerem w momencie wypełnienia formularza elektronicznego udostępnionego przez Usługodawcę na Platformie webowej i zaakceptowania Regulaminu.

 3. Do zawarcia Umowy może dojść podczas pierwszego logowania przez Partnera na Koncie Partnera, jeśli Konto Partnera zostało utworzone przez Usługodawcę dla Partnera i Partner zaakceptował Regulamin.

 4. Dostęp do Calendesk jak i uruchomienie poszczególnych Modułów przez Partnerów może być płatny zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Użytkownicy nie ponoszą żadnych opłat na rzecz Usługodawcy związanych z korzystaniem z Calendesk.

 5. Umowa między Usługodawcą a Partnerem zawierana jest na czas nieokreślony. W każdym momencie Partner może odstąpić od Umowy czy to poprzez poinformowanie o tym fakcie Usługodawcy, czy też poprzez niedokonanie następnej płatności za dostęp do Calendesk.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Partnera opłata za dostęp do Calendesk nie jest zwracana. Tylko w przypadku wykupienia przez Partnera dostępu do Calendesk na okres dłuższy niż jeden miesiąc, opłata za pełne miesiące następujące po odstąpieniu od Umowy może zostać zwrócona na wniosek Partnera zgłoszony przed rozpoczęciem się przedmiotowych miesięcy. Zapis dotyczący zwrotu opłaty nie obowiązuje w przypadku korzystania przez Partnera z udostępnionych przez Usługodawcę wszelkich form rabatów czy upustów do standardowej ceny Subskrypcji wskazanej w Cenniku.

 7. W przypadku braku dokonania opłaty za kolejny okres korzystania z Calendesk Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta Partnera, a także do usunięcia wszelkich wprowadzonych do niego danych. Dane mogą zostać usunięte po upływie 14 dni od momentu wygaśnięcia Subskrypcji. Usunięcie danych oznacza bezpowrotną utratę możliwości ich przywrócenia, transferu tych danych czy wglądu do nich.

 8. Partnerowi nie przysługują żadne roszczenia związane z utraconymi danymi w związku wygaśnięciem Subskrypcji.

 9. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur drogą elektroniczną.

 10. W przypadku korzystania przez Partnera z udostępnionych narzędzi do automatycznego pobierania opłat z karty kredytowej Partner wyraża zgodę na automatyczne pobieranie tych opłat na rzecz Usługodawcy poprzez potwierdzenie tego faktu podczas korzystania z tej formy płatności.

IV. Warunki korzystania z Calendesk przez Partnerów

 1. Po zawarciu Umowy Partner otrzyma dane dostępowe do indywidualnego Konta Partnera. Wprowadzenie danych na Platformie webowej pozwala na korzystanie z Usług.

 2. Partner powinien zapoznać się z funkcjonalnością Calendesk i mieć świadomość, że korzysta z Calendesk na własną odpowiedzialność.

 3. Zalogowanie na Konto Partnera umożliwia korzystanie z Modułów, do których Partner ma dostęp.

 4. W przypadku korzystania z Calendesk w jego płatnej formie Partner zobowiązany jest do opłacenia Subskrypcji w wysokości wskazanej w Cenniku za pomocą jednej z dostępnych opcji płatności.

 5. Płatność wskazaną w punkcie 4 Partner dokonuje co miesiąc (lub co kwartał/rok - przy wyborze kwartalnej lub rocznej Subskrypcji) przy użyciu wybranej wcześniej opcji płatności. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej opcji płatności lub jeżeli Subskrypcja rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem.

 6. Obowiązkiem Partnera jest posiadanie ważnej Subskrypcji. W przypadku niedokonania przez Partnera płatności, Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania Partnerowi dostępu do Calendesk. Partner uzyskuje ponowny dostęp do Calendesk po dokonaniu płatności, z zastrzeżeniem, że nie upłynął czas, po którego upływie Usługodawca ma prawo usunąć Konto oraz dane Partnera, a tym samym przywrócenie dostępu do Konta nie jest możliwe (zgodnie z punktem 3.7 Regulaminu).

 7. Jak już było wcześniej wskazane, Partner może zrezygnować z Subskrypcji w dowolnym momencie, przy czym dostęp do Calendesk lub poszczególnych modułów będzie zapewniony do końca okresu, za który usługa została opłacona.

 8. Usługodawca może wprowadzać zmiany w Cenniku, jednak wszelkie zmiany cen obowiązywać będą nie wcześniej niż od nowego okresu rozliczeniowego. Partnerzy zostaną poinformowani o zmianach w Cenniku poprzez wysłanie na podany przez nich adres wiadomości mailowej.

 9. Usługodawca stara się zapewnić niezbędną pomoc przy korzystaniu z Calendesk. Aby skorzystać z pomocy, należy skontaktować się z Usługodawcą przez udostępnione w Calendesk formy kontaktu.

 10. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu, wprowadzania dodatkowych usług, usuwaniu usług, zmian w wyglądzie aplikacji webowej lub aplikacji mobilnej, a także w każdym elemencie systemu Calendesk. W żadnym wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera za szkody wynikłe z wprowadzonych zmian.

 11. Usługodawca informuje, że zastrzega sobie prawo do czasowej dezaktywacji Calendesk w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub ulepszania Calendesk. W każdym takim wypadku Usługodawca dołoży starań, by wykonać te czynności w sposób możliwie najmniej dokuczliwy dla Partnerów i Użytkowników.

 12. Czasowy brak dostępu do Calendesk lub utrudnienie korzystania z usługi nie może być podstawą do odszkodowania, ani pomniejszenia wysokości opłaty Subskrypcji.

 13. Partner jest zobowiązany do aktualizowania danych kontaktowych, danych do faktur i innych danych przekazanych Usługodawcy lub Użytkownikowi.

 14. Calendesk dostępne jest dla Partnerów i Użytkowników przez całą dobę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.

 15. Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto Partnera. W przypadku założenia kilku Kont Partnera z wykorzystaniem tych samych danych Calendesk ma prawo do zablokowania Kont Partnera i wezwania Partnera do złożenia wyjaśnień.

 16. Partner w swoim własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie sprzęt, oprogramowanie i dostęp do Internetu w celu korzystania z Calendesk. W przypadku problemów technicznych Partner może uzyskać pomoc w zakresie uruchomienia i korzystania z Calendesk.

V. Obowiązki i odpowiedzialność stron

 1. Partner zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

 2. Partner ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z działaniem lub zaniechaniem Partnera przy korzystaniu z Calendesk.

 3. Partner zobowiązuje się do korzystania z Calendesk w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Partner ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje działania w ramach Konta Partnera.

 4. Partner zobowiązuje się do nieumieszczania w Calendesk treści wulgarnych, obrażających inne osoby, dyskryminujących z jakiegokolwiek powodu, godzących w dobre imię innych osób, w tym godzące w Usługodawcę, Użytkowników i Partnerów. Powyższe dotyczy także komunikowania się z Usługodawcą, Użytkownikami i Partnerami. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia w tym zakresie.

 5. Usługodawca potwierdza, że właścicielem całej treści wprowadzonej za pomocą Konta Partnera jest sam Partner.

 6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść prezentowaną przez Partnera jak i Użytkownika poprzez Calendesk jak i za działania Partnera czy Użytkownika związane z korzystaniem z Calendesk.

 7. Wszelkie powinności wynikające z przepisów prawa dotyczące publikacji treści, obowiązków związanych z zawarciem Umowy między Partnerem a Użytkownikiem leżą po stronie Partnera i Użytkownika.

 8. Treści, opis usług, oraz ich dostępność powinna być przygotowana przez Partnera w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny, kompletny, aktualny i odpowiadający charakterowi Calendesk. Żaden element wprowadzony przez Partnera do Calendesk nie może wprowadzać w błąd Użytkowników, w szczególności co do istoty i charakteru usług lub ich dostępności. Każdy Użytkownik i Partner może zgłosić Usługodawcy treści niespełniające niniejszych wymogów lub naruszających obowiązujące prawo, lub prawa osób trzecich. Usługodawca ma prawo usunąć treści niespełniające wymogów określonych w tym punkcie, działając na podstawie zgłoszenia lub samodzielnie.

 9. Pełna odpowiedzialność za treści, opisy usług, ich dostępność, a także za wykonanie usługi na rzecz Użytkownika spoczywa na Partnerze.

 10. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Partnerami i nie gwarantuje, że Użytkownicy czy Partnerzy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych Umów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych pomiędzy Użytkownikami a Partnerami, a także za dokonanie przez Użytkownika płatności.

 11. W przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu Regulaminu przez Partnera lub powzięcia tej informacji samodzielnie przez Usługodawcę Usługodawca ma prawo zablokować Partnerowi dostęp do Calendesk. W takim przypadku Partner zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady Konta Partnera.

 12. Partner odpowiada za zabezpieczenie swoich danych dostępowych do Konta Partnera. W przypadku podejrzenia, że dane dostępowe posiada osoba nieupoważniona, Partner powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.

 13. Partner zobowiązany jest korzystać z Calendesk tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Partner nie ma prawa podejmować działań mających lub mogących zakłócać pracę Calendesk. Partner nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić czy też łamać zabezpieczeń Calendesk, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Calendesk, powodując jego uszkodzenie lub doprowadzając do jego przeciążenia.

 14. Partner nie ma prawa do kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania całości czy też części Calendesk w sposób wykraczający poza przyznaną Partnerowi Licencję.

 15. Partner jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Calendesk, jeżeli Użytkownik, inny Partner lub osoba trzecia będą dochodzić wobec niego roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Partnera przy wykorzystaniu w jakimkolwiek zakresie Calendesk.

 16. Partner nie może wykorzystywać danych osobowych Użytkowników, innych Partnerów czy osób trzecich, do których uzyskał dostęp poprzez Calendesk do innych celów niż związane z działalnością w ramach Calendesk.

 17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:

  1. przerw w dostawie Usług lub niedostępności Calendesk niezależnych od Usługodawcy, lub będących następstwem zdarzeń, których Usługodawca nie mógł przewidzieć,
  2. niepoprawnego funkcjonowania Calendesk niebędącego winą umyślną Usługodawcy, na przykład problemów technologicznych, wadliwego funkcjonowania Calendesk lub braku funkcjonalności;
  3. dostępu do Konta Partnera przez osoby nieupoważnione,
  4. nieznajomości lub nieprzestrzegania przez Partnera Regulaminu,
  5. niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy,
  6. naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Użytkowników i Partnerów,
  7. działania osób trzecich, za które odpowiedzialności nie ponosi Usługodawca,
  8. braku autentyczności, rzetelności, poprawności, kompletności danych i informacji zamieszczonych w Calendesk przez Użytkowników i Partnerów oraz przekazywanych informacji między Użytkownikami i Partnerami,
  9. funkcjonowania systemów zewnętrznych związanych z dokonywaniem płatności,
  10. problemów technicznych związanych z działaniem sprzętu, oprogramowania, dostępu Internetu Partnera lub Użytkownika,
  11. niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem usług przez Partnerów, lub Użytkowników,
  12. braku zdolności Użytkowników czy Partnerów do zawierania umów,
  13. zablokowania Konta Partnera lub Użytkownika w przypadku naruszenia Regulaminu.
 18. Ewentualna odpowiedzialność materialna Usługodawcy w innych niewskazanych w Regulaminie przypadkach nie może przewyższać ceny jednomiesięcznej Subskrypcji.

 19. Usługodawca zobowiązuje się do naprawy wszelkich usterek uniemożliwiających lub utrudniających dostęp do Calendesk. W każdym takim przypadku Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia części systemu Calendesk osobom trzecim.

 20. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu, wprowadzania dodatkowych Usług/Modułów, usuwaniu Usług/Modułów, zmian w wyglądzie poszczególnych części systemu Calendesk.

VI. Umowy między Partnerem a Użytkownikiem

 1. W ramach Calendesk może dochodzić do dokonywania Rezerwacji Usług i dokonywania Zamówień produktów oferowanych przez Partnera.

 2. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji/Zamówienia – za pośrednictwem Calendesk lub wiadomości SMS/e-mail/push.

 3. Dokonanie Rezerwacji lub Zamówienia może być uzależnione przez Partnera od uiszczenia przez Użytkownika przedpłaty. Informacja o obowiązku uiszczenie przedpłaty musi być zamieszczona w Calendesk w miejscu, w którym Użytkownik dokonuje Rezerwacji lub Zamówienia.

 4. W przypadku konieczności uiszczenia przedpłaty przez Użytkownika Partner informuje na zasadach określonych w punkcie VI.3 o możliwości anulowania Zamówienia lub rezerwacji i określa zasady zwrotu przedpłaty.

 5. Dokonanie Rezerwacji lub Zamówienia prowadzi do zawarcia umowy między Partnerem a Użytkownikiem, której wykonanie regulują odpowiednie przepisy prawa. Wszelka odpowiedzialność za wykonanie umowy i respektowanie prawa spoczywa na Partnerze.

 6. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Partnerem bez podania przyczyny poprzez anulowanie Rezerwacji w terminie 14 dni od jej dokonania, chyba że wcześniej skorzystał już z Usługi. Użytkownik ma prawo dokonać anulowania Rezerwacji za pośrednictwem Calendesk lub w inny sposób z zastrzeżeniem, że Użytkownik skorzysta z kanałów kontaktowych udostępnionych przez Partnera. W wypadku gdy Partner dla danej Usługi zastrzeże Rezerwację po uiszczeniu przedpłaty, Partner zatrzyma przedpłatę, jeśli Użytkownik nie zmieni terminu lub nie odwoła Usługi w terminie określonym przez Partnera, w widocznym miejscu przy dokonywaniu Rezerwacji.

 7. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Partnerem bez podania przyczyny związanej z zakupem produktów u Partnera poprzez wystosowanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem Calendesk lub w inny sposób z zastrzeżeniem, że Użytkownik skorzysta z kanałów kontaktowych udostępnionych przez Partnera. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży taką umowę uważa się za niezawartą i strony powinny zwrócić sobie wszystko to, co sobie świadczyły. W przypadku, gdy do danej umowy Partner na podstawie przepisów prawa wyłącza prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, informacja o tym fakcie musi być przekazana Użytkownikowi podczas składania Zamówienia.

 8. Wszelkie płatności Użytkownik jest zobowiązany dokonać bezpośrednio u Partnera. Jeżeli Calendesk udostępnia opcję płatności, Użytkownik może skorzystać z możliwości dokonania płatności poprzez Calendesk. W takim przypadku płatność za Usługę będzie pobierana od Użytkownika przez zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Użytkownika.

VII. Dane osobowe Partnerów

 1. Administratorem danych osobowych Partnerów jest Usługodawca.

 2. Wprowadzenie danych w formularzu elektronicznym jak i w Koncie Partnera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Partnera przez Usługodawcę.

 3. Usługodawca przetwarza jedynie te dane Partnerów, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Usług w ramach Calendesk.

 4. Przetwarzane dane są chronione przez Usługodawcę zgodnie z przepisami prawa i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione.

 5. Partner ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji, wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych lub ich przeniesienia zawiadamiając o tym Usługodawcę.

 6. W przypadku uznania przez Partnera, ze dane osobowe są nieprawidłowo przetwarzane przez usługodawcę, Partnerowi przysługuje skarga do organu nadzorczego.

 7. Usługodawca będzie przetwarzał dane Partnerów jedynie przez okres trwania Umowy i czas do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy.

 8. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

VIII. Dane osobowe Użytkowników

 1. Współadmistratorami danych osobowych Użytkowników są Usługodawca i Partner.

 2. Partner zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terenie Unii Europejskiej.

 3. Partner zobowiązuje się stosować środki bezpieczeństwa w odpowiedni sposób zabezpieczające dane osobowe Użytkowników.

 4. Partner zobowiązuje się wypełniać w stosunku do Użytkowników wszelkie wynikające z przepisów prawnych obowiązki informacyjne.

 5. Partner zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkowników jedynie w celu świadczenia usług w ramach Calendesk.

 6. Partner zobowiązuje się do usunięcia wszelkich danych Użytkowników po zakończeniu okresu trwania Umów, chyba że prawo Unii Europejskiej nakazuje ich przechowywanie.

 7. Partner może powierzyć dane osobowe objęte powierzeniem do dalszego przetwarzania wyłącznie w celu wykonania Umowy, jeśli w odpowiedni sposób poinformuje o tym fakcie Użytkownika.

 8. Usługodawca na wniosek Partnera udostępni mu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 9. W sprawach nieuregulowanych a związanych z przetwarzaniem danych osobowych decyduje prawo Unii Europejskiej.

IX. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Calendesk

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Calendesk należy składać drogą elektroniczną, bądź listownie na adres Usługodawcy.

 2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie w treści reklamacji takich informacji jak adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

 3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z funkcjonowaniem Calendesk następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych.

 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Partnera podany w Calendesk.

X. Reklamacje usług świadczonych przez Partnerów

 1. Partner zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi skorzystanie z przysługujących Użytkownikowi praw związanych z reklamowaniem Usług i korzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy. Reklamacje i odstąpienia od umowy powinny być kierowane bezpośrednio do Partnera.

 2. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Partnerów i odstąpienia od umowy składane do Usługodawcy będą przekazywane poszczególnym Partnerom, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony drogą e-mailową na adres e-mail Użytkownika podany przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy zgłoszeniu reklamacji.

 3. Partner ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących Usług i odstąpień od umowy bez podania przyczyny na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

XI. Prawa autorskie

 1. Cała zawartość umieszczona przez Usługodawcę do Calendesk, taka jak tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy, kod, oprogramowanie, inne rozwiązania techniczne, bazy danych są własnością Usługodawcy i są chronione prawem autorskim.

 2. Usługodawca udziela Partnerom i Użytkownikom niewyłączną, niezbywalną, nieprzenoszalną, ograniczoną do terytorium państw należących do Unii Europejskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, Licencję na korzystanie z Calendesk. Licencja przysługuje jedynie na czas korzystania z Calendesk i uprawnia Partnerów i Użytkowników wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia Calendesk poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej oraz do jego zwielokrotniania trwałego poprzez instalację Calendesk w formie aplikacji na urządzeniu mobilnym w celu korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością. Partnerom i Użytkownikom nie przysługują żadne inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie. Partnerom i Użytkownikom nie przysługuje uprawnienie do żadnego wykorzystania kodów źródłowych Calendesk. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej Partnera lub Użytkownika za dokonane naruszenie autorskich praw majątkowych Usługodawcy.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Partnera.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu i jego Załączników, o czym Partner zostanie powiadomiony poprzez wysłaną co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian wiadomość mailową.

 3. Zmieniony regulamin wiąże Partnera, jeżeli zostały zachowane wymagania: Partner został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 30 dni.

 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Partnerów korzystających z Calendesk przed dniem wejścia w życie zmian.

 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Partnerem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 6. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych związanych z postanowieniami Regulaminu decyduje prawo polskie.